Keda me aitame?

Sihtasutuse Kadunud moodustamise aluseks 2009.aastal oli asutajate eesmärk aidata riigil välja selgitada, milliste kadumisjuhtumite taga peitub kuritegu. Selleks on vaja leida üles kõik kadunud isikud, sest ainult siis saab selgeks, millise isiku kadumine oli õnnetusjuhtum ja millise isiku kadumisega on seotud kolmandad isikud ja on toime pandud raske isikuvastane kuritegu. Sellega annab sihtasutus riigile indikatsiooni tegeleda raske isikuvastase kuriteo toimepannud isikute otsimisega. Sihtasutuse asutajate eesmärk ei ole tänaseks muutunud.

Selle eesmärgi saavutamiseks on sihtasutus vabatahtlikult heategevuse korras kaheksa tegevusaastat järjest tegutsenud kahes põhilises suunas – operatiivsed kadunud isiku elupäästega seotud tegevused ja otsingud ning tegevused ja info kogumine kadumisjuhtumites, mille puhul kadunud isiku elulootus on lõppenud.

Kadunud isiku elulootus Eesti oludes, kui isik on hätta sattunud maastikul, võib olenevalt asjaoludest olla kuni 120 tundi ehk 5 ööpäeva. Selle ajapiiri sees on sihtasutusel võimekus teostada operatiivsed tegevused, milleks on:

 • meedias kadunud isiku kohta kadumisteate jagamine,
 • avalikus ruumis üle Eesti KatrinAlert süsteemis (kaubanduskeskuste, ühistranspordi digitaalsed ekraanid) kadunud laste kohta operatiivne kadumisteate jagamine,
 • 24/7 töötaval info- ja nõustamistelefonil kadumisjuhtumite korral kadunud isiku lähedastele nõu andmine ja kadunud isikute kohta info vastuvõtmine,
 • vajadusel organiseerida ja/või osaleda operatiivselt elupääste lootusega maastikuotsingutel, kaasates sinna nii OPEROG Operatiivse Otsingugrupiga liitunud kui ka kõiki teisi vabatahtlikke.

Kadumisjuhtumites, mille puhul kadunud isiku elulootus on lõppenud, kaasaarvatud vanemad kadumisjuhtumid, on sihtasutus:

 • pakkunud välja rahalisi preemiaid eesmärgiga avalikkuse kaasabil koguda informatsiooni, mis viiks kadunud inimese kadumisega seotud isikute kindlakstegemiseni ja kadunud isiku leidmiseni,
 • kogunud selliste preemiate jaoks rahalisi vahendeid,
 • tegelenud kuritegevuse ennetustööga meedias,
 • jaganud kadunud inimeste kadumisjuhtumitest infot meedias,
 • erinevates vanemates kadumisjuhtumites kadunud isiku lähedasi nõustanud läbi avatud 24/7 töötava info- ja nõustamistelefoni, samuti nõustanud kohtadel ning läbi telefoni tegelenud kadunud isikute kohta info vastuvõtmisega,
 • tegelenud edasi maastikuotsingute planeerimisega kui riik on pidanud otsingute jätkamist ebaotstarbekaks,
 • kaasanud erinevaid vastava valdkonna eksperte, kes oleksid nõus tasuta esindama kadunud isiku lähedasi volituse alusel ametiasutustes, koostama kadunud isiku lähedaste huvides nende eest avaldusi, kaebusi, teabenõudeid, tellima ekspertiise, tegelema erinevate uurimistegevustega.

Olukorras, kus sihtasutus Kadunud ei ole asutamisest alates saanud ega saa tänaseni oma tegevuste teostamiseks mitte mingisuguseid rahalisi vahendeid ei Eesti riigilt, üheltki Eesti ega EL struktuurifondilt ega muult ühenduselt, sihtasutuse nõukogu ega juhatus ei saa oma töö eest tasu, info- ja nõustamistelefonil vastavad eriala spetsialistid ei ole saanud ega saa oma töö eest tasu, tasu ei ole saanud ka raamatupidaja, on sihtasutuse Kadunud nõukogu otsustanud rangelt määratleda need sihtasutuse poolt seni osutatud vabatahtlikud, heategevuse korras tehtud tegevused, millega sihtasutus selliste teenuste osutamiseks vajaliku ressursi puudumisel alates 2017.aasta aprillist ei tegele:

 • erinevates vanemates kadumisjuhtumites kadunud isiku lähedaste nõustamisega kohtadel,
 • kadunud isiku elulootuse kadumise järgselt tasuta esindada kadunud isiku lähedasi volituse alusel nii jätkamist vajavate maastikuotsingute kui muu otsingutegevuse planeerimisel,
 • ei kaasa erinevaid vastava valdkonna eksperte, et tasuta esindada kadunud isiku lähedasi volituse alusel ametiasutustes, et koostada kadunud isiku lähedaste huvides nende eest avaldusi, kaebusi, teabenõudeid, et tellida ekspertiise ning et tegeleda erinevate uurimistegevustega.

Nende teenuste osutamine kadunud isiku lähedastele on võimalik, kuid seda ressursi puudumisel ei osuta enam sihtasutus Kadunud.

Sihtasutus Kadunud saab endiselt kaasata erinevaid vastava valdkonna eksperte, et esindada kadunud isiku lähedasi volituse alusel nii jätkamist vajavate maastikuotsingute kui muu otsingutegevuse planeerimisel, politseis jt ametiasutustes, et koostada kadunud isiku lähedaste huvides nende eest avaldusi, kaebusi, teabenõudeid, et tellida ekspertiise ning et tegeleda erinevate uurimistegevustega, kuid ekspertide kaasamine alates aprillist 2017 on tasuline. Osutatavate teenuste tasu suurus erineb, kuna iga kadumisjuhtum on oma olemuselt unikaalne, sest aeg, koht ja kadunud isik on alati erinevad.

Näiteks kadunud isiku lähedaste volituse alusel esindamine kadunud isiku elulootuse kadumise järgselt edasise otsingutegevuse planeerimisel on ühe sihtasutuse juriidilise partneri tasu suurusjärk 1320 eurot koos käibemaksuga.

 

Kuidas selline olukord kadunud isiku lähedastele on lahendatav?

Kõigepealt küsigem, keda sihtasutus Kadunud aitab?

Kui kadunud isiku elulootuse aeg maastikul on läbi, siis sihtasutus teda enam ei aita. Sellest hetkest aitab sihtasutus kadunud isiku lähedasi, kui lähedased sihtasutuselt abi küsivad. Ja tulles tagasi sihtasutuse moodustamise aluseks oleva eesmärgi – aidata riigil välja selgitada, milliste kadumisjuhtumite taga peitub kuritegu – juurde, aitab sihtasutus selle eesmärgi täitmisega endiselt ka riiki.

Kahjuks hetkeks, kui me jõuame teenuste juurde, milleks sihtasutusel ressurssi pole ja mis on tasulised, on riik oma seisukoha vastavalt kehtivale seadusandlusele konkreetses kadumisjuhtumis juba väljendanud. Kas lõpetades maastikuotsingud ebaotstarbekuse vm tõttu (nt pole piirkonda kus otsida), lõpetades menetluse ebaotstarbekuse vm põhjusel (nt Renel T., Jekaterina S.juhtumid), jättes menetlusvormi muutmata nt aluse ja ajendi puudumisel (nt Markkus A.juhtum) või menetlus aegub (nt Reili H., Mati A.juhtumid).

Sellises olukorras, kui kadunud isiku lähedastel on endiselt ootused ja soov juhtum lahendada mitte lihtsalt ootamise, vaid edasi tegutsemise tulemusel, saab iga kadunud isiku lähedane otsingule kaasa aidata. Reaalsus on, et enamus juhtudel puudutab isiku kadumine leibkondi, kellede majanduslik olukord ei ole kerge. Üks viis, kuidas see olukord lahendada, on selline:

Võtke olge hea leht paberit. Lehe vasakusse äärde kirjutage number, mis teil oleks vaja otsingute edasise planeerimise eest tasuda. Lehe keskele kirjutage ülevalt alla kõigi oma sugulaste, sõprade, tuttavate, töökaaslaste, tööandjate, partnerite, võimalike sponsorite jne nimed, kelle poole te julgeksite pöörduda abi küsimiseks, et vajalik summa kokku saada. Rääkige kõigiga, kelle te oma lehele üles kirjutasite ja märkige iga nime taha kas ja millega ta teid aitab. Mingi osa vajaminevast summast olete nüüd kokku saanud, sest kindlasti te ei ole oma mures üksi. Samuti saate teada, kes on teie tõelised sõbrad.

Järgmine samm, kui teil on julgust, on abi küsida võõrastelt inimestelt, tehes seda sotsiaalmeedia kaudu. Seda ei pea te häbenema, sest te ei ole läinud kergema vastupanu teed ja kohe sotsiaalmeedias kuulutanud, et vajate abi, vaid olete ju küsinud läbi kõik oma sugulased-sõbrad-tuttavad. Kas teil on julgust, selle all sihtasutus peab silmas negatiivseid kommantaare, mis võivad teie postituse kohta tulla, kuid need ei pea teile korda minema, kommenteerija halb päev ei saa kuidagi teid eesmärgist – leida üles oma lähedane – eemale kallutada. Niisiis võite teise asjana küsida teile kalli lähedase jätkuvate otsingute planeerimise finantseerimiseks abi sotsiaalmeedias, paludes selleks annetused näiteks kanda teie arveldusarvele.

Kui ikka veel pole vajalik summa koos, siis kolmandaks jõuate te ringiga tagasi riigi juurde, tehes oma elukohajärgses omavalitsuses vabas vormis taotluse toetuse saamiseks. Taotlust toetuse saamiseks oma lähedase jätkuvate otsingute planeerimise finantseerimiseks on vaja vallavanemale põhjendada ja nüüd lisaks oma sissetuleku kirjeldamisele saategi välja tuua mõlemad oma senised tegevused – abi küsimised tuttavatelt kui võõrastelt ning ära näidata, milline osa teil veel puudu on. Selliselt põhjendatud taotlust on KOV-l lihtsam ka lahendada.

Nii oletegi teinud suure sammu oma kadunud lähedase leidmise teel. Te olete küsinud abi ja te olete võtnud vastutuse ise panustada. Siit edasi sihtasutus Kadunud saab teie jaoks leida vastavalt juhtumile parimad erruläinud eriala spetsialistid, vastavalt nii kriminaaljälituse kogemusega endise operatiivtöötaja või kohaliku piirkonna kohta infot valdava endise konstaabli näol. Otsingud jätkuvad senisest efektiivsemalt, sest nüüd otsingu planeerimisel esindavad teid palgatud spetsialistid mitte vabatahtlikud, kes teevad siis kui neil vaba aega ja ressurssi on. Sihtasutus Kadunud kutsub vabatahtlikud appi jälle siis, kui on valminud järjekordne plaan otsingualaga, kus edasi otsida.